| |     latinica | english  
Насловна
Издавање пасоша

За време боравка у иностранству, пасош служи њеном имаоцу као доказ идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Пасош сме да користи само лице на чије име је издат.

Молимо да пасоше за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења, обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Добар савет је да пре поласка у иностранство направите копију свог биометријског пасоша, како бисте у случају губитка располагали неопходним подацима за добијање новог пасоша, пријаве губитка пасоша код полиције или за добијање путног листа.

Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова.

За подношење захтева за издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство родитеља за малолетно дете.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:

  1. (Није обавезно али убрзава процедуру за 15 дана) уверење о држављанству (не старије од годину дана) само код издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног, уверење је потребно ако је дошло до промене личних података;
  2. (Није обавезно али убрзава процедуру за 15 дана) извод из матичне књиге рођених;
  3. документ за идентификацију: ранији биометријски пасош, плави пасош или лична карта;
  4. швајцарска дозвола боравка (ако је на продужењу, онда потврда надлежног швајцарског органа да је поступак продужења у току). Двојни држављани могу ставити на увид ИД-карту или швајцарски пасош.

Малолетно лице, без обзира на старост, добија сопствени пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или оверена сагласност родитеља који није присутан. Наведено важи и у случају кад је други родитељ страни држављанин.

Уколико се подноси захтев за пасош за дете разведених родитеља, при чему је присутан само један од родитеља који је старатељ детета, неопходно је приложити решење о разводу брака у коме јасно стоји да је подносилац захтева за пасош старатељ детета. Такође је неоопходно да овај део текста у судском решењу буде преведен на српски језик код овлашћеног судског тумача.

Законски рок за решавање захтева је 60 дана.

Дипломатско-конзуларна представништва нису у могућности да приме захтеве за биометријски пасош за:

  • новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина);
  • лица која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док промена презимена није евидентирана и у матичним књигама у Србији.


Важност плавих пасоша са ознаком „СР Југославија" престала је 31. децембра 2011. године.

Уколико сте изгубили путну исправу, пријавите њен нестанак полицији у земљи у којој се губитак деси и затражите потврду о пријави нестанка. Са том потврдом се обратите најближем дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије, које ће вам, по спроведеном поступку утврђивања идентитета и држављанства, издати путни лист за повратак у Р. Србију.

Приликом преузимања биометријске путне исправе неопходно је лично присуство особе на чије име гласи пасош. Потребно је понети потврду о предатом захтеву и стари пасош.

Малолетна лица која нису дала отиске прстију, не морају бити присутна приликом преузимања биометријске путне исправе. Малолетно лице које је дало отиске, мора бити присутно приликом преузимања биометријске путне исправе. Обавезно је присуство барем једног родитеља који је био присутан у тренутку подношења захтева и потписао захтев.

Молимо да сачувате потврду о поднетом захтеву, јер се на њој налази број под којим ћете на сајту конзулата моћи да пронађете податак да ли је ваша путна исправа спремна за преузимање.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци