| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Овера потписа на приватној исправи

Приватне исправе су својеручно потписана писмена саопштења издаваоца исправе. Приватне исправе су: изјаве, пуномоћја, сагласности и сл.

Када надлежни орган потврди (овери), потписом овлашћеног лица и службеним печатом органа, својеручни потпис издаваоца приватне исправе, она добија елементе јавне исправе, осим доказне снаге. Оверене приватне исправе за употребу у међународном правном саобраћају подлежу легализацији као и јавне исправе.

Овера потписа извршиће се на свакој изјави којом се не изазива расна или верска нетрпељивост, не вређа држава, државни органи и њени представници.

Изузетак у пословима овере потписа у дипломатско-конзуларним представништвима представљају уговори о промету непокретности јер се они оверавају искључиво код суда. Странке, међутим, могу у дипломатско-конзуларном представништву да овере пуномоћ којом овлашћују друго лице да у њихово име овери уговор о промету непокретности пред надлежним судом.

У дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије, поред осталог, врши се састављање овлашћења, овера потписа на изјавама и овлашћењима, овера фотокопије и сл.

Једна од начјешће састављаних и овераваних изјава у дипломатско-конзуларним представништвима је наследничка изјава.

Приликом састављања наследничке изјаве неопходно је да лице које је потписује буде лично присутно, да поседује документ са фотографијом ради идентификације и да располаже општим подацима о преминулој особи (име и презиме, датум и место рођења), суду који води оставински поступак (назив и место суда, број предмета под којим се води оставинска расправа) као и лицу коме уступа свој наследнички део ако се на то одлучи (име и презиме, датум и место рођења тог лица).

Овлашћење би требало да садржи основне податке о лицу коме се овлашћење даје – име и презиме, датум рођења, адреса, број личне карте или пасоша, матични број (ЈМБГ).
Неопходно је да овлашћење садржи прецизно наведену радњу за коју се даје. Нпр. особа која даје овлашћење у вези са својим текућим рачуном, мора да наведе о којој је банци реч, који је посао неопходно извршити и који је број њеног текућег рачуна код те банке.

Особа која даје (потписује) овлашћење или изјаву, мора бити присутна у Генералном конзулату и мора да располаже документом са фотографијом ради идентификације (биометријски пасош Р. Србије, лична карта Р. Србије...).

Генерални конзулат Републике Србије у Цириху не поседује Апостилле печат. Овера Апостилле печатом на документа из Србије (уверење о слободном брачном стању, превод, уверење о држављанству и сл.) прибавља се искључиво у Основним судовима у Р. Србији који су месно надлежни за орган који је сачинио исправу коју је потребно оверити.

Апостилле печати на швајцарским документима, за њихову употребу у Р. Србији, прибављају се код месно надлежног швајцарског органа.

Овлашћења сачињена на немачком језику се не оверавају.

Овлашћења за регистрацију аутомобила могу да се овере у Генералном конзулату. Неопходно је да овлашћење, поред напред наведених информација о пуномоћнику, садржи и информације о возилу које је предмет овлашћења и то – марка, тип, каросерија, боја, број шасије, број мотора, регистарске ознаке (ако је возило регистровано) и сл, као и прецизно наведене радње које је са возилом неопходно извршити, нпр. оцаринити, регистровати, уговорити цену, закључити купопродајни уговор, осигурати, подићи саобраћајну дозволу и налепницу, наплатити евентуалну штету код осигуравајућег друштва и сл.

Конзулат не врши нострификацију диплома стечених у Републици Србији.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци