| |     latinica | english  
Насловна
Пријава рођења детета

Пријава рoђења детета

Уколико је дете рођено у иностранству, пријаву рођења ради уписа у матичну књигу рођених у Републици Србији можете поднети у Генералном конзулату Републике Србије у Цириху уколико живите на нашем конзуларном подручју.

Пријаву подноси један од родитеља који је у тренутку рођења детета држављанин Републике Србије и поседује важећу исправу Републике Србије (пасош или личну карту).

По пријему захтева, дипломатско-конзуларно представништво га одмах прослеђује месно надлежној матичној служби у Републици Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених и књигу држављана.

Документација неопходна за пријаву рођења:
1. формулар за пријаву рођења детета (добија се у конзулату);
2. оригинал извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу (не старији од шест месеци) који се добија у матичном уреду у Швајцарској (Zivilstandsamt). На немачком се овај образац зове Auszug aus dem Geburtsregister;
3. превод извода из матичне књиге рођених за дете код овлашћеног судског тумача за српски језик на ћирилици (списак преводилаца налази се на нашем сајту);
4. Уверење о држављанству Републике Србије барем једног родитеља, оригинал, не старији од годину дана;
5. извод из матичне књиге венчаних из Србије. Може бити из било које године, може и копија. Неће се прихватити извод из матичне књиге венчаних из Швајцарске. Уколико брак склопљен у Швајцарској није пријављен у Србији, неопходно је заједно са пријавом рођења детета извршити и пријаву брака;
6. пасош и боравишна дозвола оба родитеља на увид.
  уколико не поседујете наведена документа (Извод из матичне књиге венчаних и Уверење о држављанству), приликом подношења захтева потписаћете сагласност да се та документа прибаве службеним путем;

Напомена:

Пријава рођења детета је предуслов да дете добије држављанство Републике Србије. Приликом пријаве рођења мора бити присутан барем један родитељ који поседује важећи пасош или личну карту Р. Србије. Не морају бити присутна оба родитеља и не мора бити присутно дете. Међутим, морају се ставити на увид пасоши оба родитеља, чак и ако је други родитељ странац.

По обављеном упису потребно је дете пријавити на адресу у Србији (у надлежном ОУП-у), где ће му се одредити ЈМБГ. Ово могу да ураде само родитељи, и то лично, приликом првог одласка у Србију. Међутим, захтев за пасош може да се преда за дете и уколико адреса још увек није пријављена и дете нема ЈМБГ уписан у извод из матичне књиге рођених.

Не може се пријавити рођење уколико претходно није пријављено закључење брака (осим ако је дете рођено ван брака).


Уколико је дете ванбрачно, али признато од стране оца и отац уписан у извод из матичне књиге рођених, неопходно је приложити оверену копију записника о признавању очинства са печатом "Apostille" и преводом записника и апостиле надовере од стране овлашћеног судског тумача. Уколико отац није уписан у Изводу матичне књиге рођених, није потребан ни записник о признању очинства (Vaterschaftsanerkennung).


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци