| |     latinica | english  
Насловна
Потврде-уверења

Уверење о чињеницама о којима ДКП РС води службену евиденцију

На основу чл.161 Закона о општем управном поступку, дипломатско-конзуларно представништво издаје уверење, односно другу исправу (сертификат, потврду) о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Таква уверења, односно друге исправе имају снагу јавне исправе. Уверење се издаје по правилу истог дана када је странка усмено затражила издавање, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева, ако прописом којим је установљена службена евиденција није другачије предвиђено.


Уверење о чињеницама о којима ДКП РС не води службену евиденцију

На основу чл.162 Закона о општем управном поступку, ДКП РС издаје уверење, односно другу исправу, о чињеницама о којима не води службену евиденцију, ако је то законом или другим прописом одређено. У том случају, чињенице се утврђују доказима, а као доказ се могу употребити сва средстава подесна за утврђивање стања ствари и која одговарају појединачном случају као што су: исправе, искази сведока, изјаве странака, налази и мишљења вештака, увиђај. Исправу на основу које се утврђују чињенице доставља странка, а може је прибавити и дипломатско-конзуларно представништво службеним путем.

Странка је дужна да исправу поднесе у оригиналу. Уверење односно друга исправа издата на овај начин не обавезује орган коме је поднета као доказ.

Уверење, односно другу исправу странци издаје, односно решење о одбијању захтева доноси дипломатско-конзуларно представништво и странци доставља у року од 30 дана од дана подношења захтева.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци